Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen Onrust Media en opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 1. Kwaliteit

Onrust Media verplicht zich tot het leveren van goed en professioneel werk, in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever.

Artikel 2. Offerte

2.1. Offertes van Onrust Media zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte.

2.2. Alle prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2.3. Wanneer de opdrachtgever een offerte goedkeurt – of een voorstel van Onrust Media zonder offerte bevestigt – is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge bevestiging. Een opdracht is bindend en deze Algemene Voorwaarden zijn erop van toepassing.

2.4. In een offerte van Onrust Media wordt de opdracht omschreven. De belangrijkste zaken zoals kosten, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen en afgesproken werkzaamheden.

2.5. In de offerte en factuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden.

2.6 Reiskosten en overige kosten die horen bij de opdracht, worden afzonderlijk berekend. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3. Tussentijdse wijziging opdracht

Wanneer een opdracht na bevestiging wordt aangevuld door de opdrachtgever, worden de extra kosten hiervoor apart in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt, behoudt Onrust Media recht op het volle honorarium zoals is vastgelegd in de offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Verstrekken benodigde informatie

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij de benodigde gegevens en informatie voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig, helder en volledig aanlevert bij Onrust Media

Artikel 5. Oplevering en herziening

De kosten van werkzaamheden die niet in offertes of opdrachtbevestigingen zijn opgenomen of die ontstaan door onvoorziene omstandigheden, worden op basis van nacalculatie verrekend tenzij anders vermeld.

Artikel 6. Geheimhouding

Onrust Media en opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun samenwerking uitwisselen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Dit geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Onrust Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in ontwerpen, teksten of andere producten en diensten indien de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Onrust Media niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Onrust Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 8. Niet afronden opdracht

Indien Onrust Media door overmacht niet in staat is een opdracht – tijdig – af te ronden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De opdrachtgever heeft na deze mededeling zeven dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 9. Auteursrecht

Onrust Media is te allen tijde gerechtigd haar naam te laten vermelden bij een publicatie. Opdrachtgever heeft vooraf toestemming nodig om het werk van Onrust Media zonder vermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander dan afgesproken doeleinde. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.

Artikel 10. Controle

Voor alle ontwerpen, teksten of andere producten geldt: voordat het openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd, stellen partijen elkaar in gelegenheid de laatste versie te controleren en goed te keuren.

Artikel 11. Eigen gebruik

Zolang hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, heeft Onrust Media de vrijheid geleverde ontwerpen, teksten of andere producten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12. Betaling

12.1. De betalingstermijn van iedere factuur is dertig dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf deze datum. Als Onrust Media buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten moet maken, zijn deze altijd voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200.

12.2. Voordat een opdracht is afgerond, heeft Onrust Media het recht om verrichte werkzaamheden – naar redelijkheid – tussentijds in rekening te brengen.

12.3. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Onrust Media ter beschikking gestelde ontwerpen, teksten of andere producten te gebruiken.

12.4. Wanneer Onrust Media herhalende werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, zijn de opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden voor onbepaalde tijd geldig. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5. Als gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor zorgen dat van Onrust Media redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, heeft Onrust Media het recht de opdracht neer te leggen. Onrust Media behoudt dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte/ opdrachtbevestiging.

Artikel 13. Geschillen

In geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Is dit niet mogelijk? Dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Onrust Media

Artikel 14. Handelsregister

Onrust Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 77481801 in het handelsregister.

Wat anderen over ons zeggen

Ik werk graag samen met Onrust Media, wanneer het aankomt op grafische ontwerpen of webdevelopment. Lutsen is vriendelijk, kundig, creatief en komt zijn afspraken na!

Gabriella Modderman Gabriella Media B.V.

Vakkundig no-nonsense bedrijf. Komt met creatieve ideeën en oplossingen. Denken met ons mee en voelen goed aan wat wij als klant bedoelen. Daarnaast kunnen we ze altijd bellen voor vragen.

Anita Broeders-Oosterveld Biggefjild B.V.

Ik werk graag samen met Onrust Media, wanneer het aankomt op grafische ontwerpen of webdevelopment. Lutsen is vriendelijk, kundig, creatief en komt zijn afspraken na!

Gabriella Modderman Gabriella Media B.V.
Bericht versturen
1
Hulp nodig? Stel ons gerust een vraag, of ga eens met ons in gesprek. Dat is namelijk volledig vrijblijvend en gratis.